திருக்குறள்

tvtk140x210
தமிழ் இலக்கியத்தில் திருவள்ளுவருக்கென்று ஒரு தனி இடம் உண்டு. திருக்குறள் காலத்திலும் அழியா இலக்கிய பொக்கிஷமாகும். பல அளவு திரைகளுக்கு ஏற்றவாறு புத்தகம் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. உங்களுக்கு ஏற்ற புத்தகத்தை தரவு இறவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளவும் ...Read more
Free
4.5 5 2 Product


Downloads thirukkural
  • Description
  • Comment
  • Post a comment

தமிழ் இலக்கியத்தில் திருவள்ளுவருக்கென்று ஒரு தனி இடம் உண்டு. திருக்குறள் காலத்திலும் அழியா இலக்கிய பொக்கிஷமாகும். பல அளவு திரைகளுக்கு ஏற்றவாறு புத்தகம் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. உங்களுக்கு ஏற்ற புத்தகத்தை தரவு இறவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளவும்

List of the comments:
No vote yet
2014-06-27 00:45
wonderful shoes ! I love this product :)
Vote:

Give your advice about this item:

Username:
E-mail: