கம்பன் செயலி - 3.03

kwpimg
kwpimgkwpimg1
தற்போதைய மைக்ரோஸாஃப்ட் இயக்க அமைப்பு-10-ல் (Microsoft Windows-10) கூட இயங்கும் வசதியாகவும் அமைக்கப்பட்டது. இதை தவிர Microsoft Windows-XP யிலிருந்து 8.1 வரை ...Read more
Free


 • Description
 • Comment
 • Post a comment

தற்போதைய மைக்ரோஸாஃப்ட் இயக்க அமைப்பு-10-ல் (Microsoft Windows-10) கூட இயங்கும் வசதியாகவும் அமைக்கப்பட்டது. இதை தவிர Microsoft Windows-XP யிலிருந்து 8.1 வரை

பயன்படுத்தலாம்.

கம்பன் செயலி KWP 3.03 யின் முக்கிய செயல்பாடுகள்:

 • தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் உள்ளீட்டு.
 • ஒலிப்பியல் விசைப்பலகை - ஆங்கிலத்தில் அடிப்பதை தமிழில் மாற்றும் திறன்
 • பட்டியல், அறிவிப்பு பெட்டி, உரையாடல் பெட்டி, உதவி ஆகியவைகளை ஆங்கிலம் அல்லது தமிழில் தேர்ந்தெடுக்கும் வசதி.
 • தானியங்கியாக தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் சொற்களை திருத்தும் வசதி. சொற்களை திருத்தும்போது, தமிழ் / ஆங்கிலம் மொழிகளை புரிந்துக்கொண்டு அதற்கு தகுந்தவாறு அகராதியை தானியங்கியாக தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளும் தொழில்நுட்பம்.
 • தானியங்கியாக பொருளடக்கம் செய்யும் முறை. பக்கங்கள் எண்களையும் தானியங்கியாக கூட்டும் தன்மை கொண்டது
 • பல வகை தரத்தில் பதிவு செய்யும் தன்மை: - KWP, RTF, HTML, TAM, TAB, TSCII & Text.
 • படிமம், படம், அட்டவணை ஆகிவகைகளை செருகும் தன்மை.
 • செய்திதாள் போன்று பல நெடுவரிசைகள் அமைப்பு.
 • அடிச்சொற்கள் பொருத்தும் தன்மை (footnotes).
 • பல வகை வடிவமைப்பு, உருக்கள், எழுத்துக்களின் முன்புலம், பின்புலம் அமைப்பு.
 • தேடு, மாற்று, வேறு பக்கத்திற்கு செல், ஏட்டுக்குறி வசதிகள்.
 • RTF தரத்திற்கேற்றவாறு ஏட்டுக்குறி அமைப்பு.
 • Windows 2000 போன்ற தோற்றம்.
 • தமிழர்களுக்கு வசதியாக 200-க்கும் மேற்பட்ட படிமங்கள்.
 • தலைப்பு பகுதியும் அடிப்பகுதியும் தொகுக்கும் வசதி.
 • முதல் பக்கத்திற்கான தனிப்பட்ட தலைப்பு மற்றும் அடிப்பகுதி.
 • பொட்டு மற்றும் எண்ணியல் அமைப்பு.
 • அளவுக்கோல், விவரப்பட்டை, வடிவமைப்பு பட்டை மற்றும் கருவிப்பட்டை.
 • பத்தி அமைப்பு, பத்திக் கொத்து மற்றும் தத்தல்கள்.
 • பல பகுதி அமைப்பு.
 • தொங்கும் முதலெழுத்து.
 • 25 வித உருக்கள்.
 • தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் உள்ள பத்தியில் உரு மாற்றும் போது மொழியின் தன்மை மாறாமல் சமயோசிதமாக உரு மாற்றல்.
 • 5 வகை விசைபலகைகள்: கம்பன், TN99, DOE, தட்டச்சு மற்றும் ஒலிப்பியல்.

...மற்றும் பல

List of the comments:
No comments have been posted yet.
Vote:

Give your advice about this item:

Username:
E-mail: