திருக்குறள்

தமிழ் இலக்கியத்தில் திருவள்ளுவருக்கென்று ஒரு தனி இடம் உண்டு. திருக்குறள் காலத்திலும் அழியா இலக்கிய பொக்கிஷமா ...Read more
Free
4.5 5 2 Product


Downloads thirukkural
  • Description
  • Comment
  • Post a comment

தமிழ் இலக்கியத்தில் திருவள்ளுவருக்கென்று ஒரு தனி இடம் உண்டு. திருக்குறள் காலத்திலும் அழியா இலக்கிய பொக்கிஷமாகும். பல அளவு திரைகளுக்கு ஏற்றவாறு புத்தகம் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. உங்களுக்கு ஏற்ற புத்தகத்தை தரவு இறவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளவும்

List of the comments:
No vote yet
2014-06-27 00:45
wonderful shoes ! I love this product :)
Vote:

Give your advice about this item:

Username:
E-mail: